Novinky
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů     V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat...

více

Půjčovní řád

Úvod Půjčovní řád

Smluvní podmínky
Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro zapůjčení zboží v půjčovně www.adellepujcovna.cz (dále jen půjčovna) nabízející k zapůjčení společenské a plesové šaty, šaty na družičky, doplňky – rukavičky, spodničky, bižuterii. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, jež nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy, jež nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše v aktuálním znění.

Informace o smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením smlouvy o zapůjčení zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Poškození zboží

Za poškození zboží se nepovažuje obvyklé ušpinění spodních částí či vnitřních partií šatů.

Ochrana osobních údajů

Půjčovna se zavazuje chránit osobní údaje poskytnuté kupujícím v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon č. 101/2002 Sb.). Poskytnuté osobní údaje jsou využívány zejména za těmito účely: vyřizování objednávek zákazníka, informování zákazníka o skutečnostech, které přímo souvisejí s jeho objednávkami, poskytování zákazníkovi informace o zboží, cenách apod.

Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi půjčovnou a zákazníkem. Půjčovna si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek. Půjčovna si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění. Tyto všeobecné obchodní jsou platné a účinné od 1.1.2012.

Půjčovní řád
Společenské šaty a doplňky půjčujeme na základě předložení OP osobám starším 18 let.

V den zapůjčení si zákazník zboží prohlédne a vyzkouší. Zkoušení šatů je bezplatné.

Půjčovní doba 3-5 dnů dle dohody. Jakékoli úpravy šatů zákazníkem jsou zakázány.

Při sepisování smlouvy o zapůjčení se skládá záloha ve výši 50% z konečné ceny. Záloha je závazná a tudíž nevratná. Zákazník se zavazuje v den převzetí zboží doplatit zbývající část celkového půjčovného.

Zákazník je povinen vrátit zboží ve stejném stavu, v jakém jej převzal, a to včetně původního obalu a ramínka. Za nadměrné znečištění zboží je zákazník povinen zaplatit smluvní pokutu.

Šaty si nájemce odnáší v našem obalu.Při ztrátě obalu účtujeme 200,- Kč, při ztrátě ramínka 80,- Kč. Jakékoli znečištění je zakázáno čistit, budou použity spec.prostředky.

Dojde-li k poškození šatů či doplňků,je to nájemce povinen neprodleně oznámit pronajímateli,který zajistí opravu šatů či doplňků.V případě odstranitelné vady je nájemce povinen uhradit náklady na odstranění této vady.

V případě neodstranitelné vady je nájemce povinen uhradit škodu ve výši celkové hodnoty předmětu nájmu v době podpisu nájemní smlouvy,přičemž je oprávněn ponechat si předmět nájmu.

Při ztrátě nebo odcizení se hradí pořizovací cena zapůjčeného zboží.

Za nedodržení termínu vrácení se účtuje za každý den navíc 5% z celkové ceny půjčovného.

Dále je pronajímatel oprávněn domáhat se škody za ušlý zisk-tj. pokud by kvůli opožděnému vrácení šatů nebylo možné šaty vydat v termínu k dalšímu zapůjčení.

Copyright 2017 - 2020 © adellepujcovna.cz